Zaļināšanas seminārs Durbē

Seminārs par izmaiņām tiešo maksājumu saņemšanas noteikumos 2015. – 2020. un zaļināšanu notiks 18. septembrī plkst. 11.00 Durbē (Durbes kultūras namā) (semināra programma).

Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Pamatā platību maksājumi sastāvēs no divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksājuma un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti.

Zaļināšana:

  • kultūraugu dažādošana;
  • ekoloģiski nozīmīgu platību izveidošana un/vai uzturēšana;
  • esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšana.

Būs arī vairāki izņēmumi, kad saimniecība tiks daļēji atbrīvota no zaļināšanas prasību ievērošanas, saglabājot lauksaimnieka tiesības uz zaļināšanas maksājuma saņemšanu (piemēram, ja saimniecības aramzemes platība ir mazāka nekā 10 ha vai tā tiek apstrādāta bioloģiski). Tāpat ir paredzēti atvieglojumi saimniecībām, kurās ir liels zālāju īpatsvars. Plašāka informācija par tiešajiem maksājumiem laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam pieejama šeit.

Zaļināšanas kalkulators

Lai nodrošinātu zaļināšanas prasību ievērošanu, saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha, pieteikšanās uz platību maksājumiem elektroniski (sākot ar 2015. gadu) būs obligāta! LAD lūdz reģistrēties par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu savlaicīgi.